GDPR – adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató képzésben résztvevők részére

I. Adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy milyen adatokat és milyen célból kérek el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

II. Vonatkozó jogszabály

Jelen tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20

gdpr
www.coach-budapest.hu

16/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR vonatkozó cikkében foglaltakat vettem figyelembe.

 

III. Adatkezelő

 • Név: Villám Orsolya e.v.
 • Székhely: 2030 Érd, Kálmán u. 18.
 • Postacím: 2030 Érd, Sóskúti út 94a
 • Adószám: 56557677-1-33
 • E-mail: villam.orsolya@gmail.com
 • Telefonszám: +36 20 / 449-0460

Megadott adataihoz kizárólag Villám Orsolya férhet hozzá.

IV. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen, mivel az adatok kezelését számomra a „2013.évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről”, valamint a „11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról” előírja (jogalap). Amennyiben adatait nem szeretné megadni, úgy a megnevezett törvény értelmében a képzésen nem tud részt venni.

V. Adatkezelés időtartama

A felnőttképzési szerződés megkötésétől, adatkezelés megkezdésétől számított 8. év utolsó napjáig.

VI. Kezelt adatok köre

A „2013.évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről”, valamint a „11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról” az alábbi adatok kezelését írja elő:

 • családi és utónév*
 • születési családi és utónév
 • születési hely*, idő*
 • anyja születési családi és utóneve*
 • neme
 • állampolgársága (nem magyar állampolgár esetén egyebek is)
 • lakcím
 • levelezési cím
 • e-mailcím*
 • telefonszám
 • TAJ-szám
 • adóazonosító jel*
 • oktatási azonosító*
 • legmagasabb iskolai végzettsége

A *-gal jelzett adatokról a megnevezett törvény és rendelet szerint köteles vagyok adatot szolgáltatni statisztikai célból. A képzésen résztvevő megtilthatja az adatok feltöltését.

Adattovábbítás

 • Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) – Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.)
 • Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.)

VII. Az adatkezelésben érintett jogai

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetnek meg:

VII.1. Átlátható tájékoztatás:

Jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

VII.2. Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • a személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel személyes adatait közölték,
 • személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

VII.3. Helyesbítéshez való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

VII.4. Törléshez való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • visszavonja a korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni adatait.

VII.5. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

VII.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VII.7. Tiltakozáshoz való jog:

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

VIII. Jogorvoslati szerv

Amennyiben Ön sérelemezi, ahogyan adatait kezelem, kérem, panaszával első körben engem keressen meg, hogy azt orvosolni tudjam. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgálom, s legkésőbb 30 napon belül választ adok. Amennyiben elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Érd, 2022. július 1.